Aliancia pre otvorené vzdelávanie na Slovensku združuje progresívne zmýšľajúcich jednotlivcov a organizácie, ktorí sa hlásia k princípom otvoreného vzdelávania. Ide o neformálne zoskupenie fyzických a právnických osôb (bez samostatnej právnej formy), ktoré funguje pri združení Creative Commons Slovensko, zastrešené Právnickou fakultou Trnavskej Univerzity.

Členstvo v aliancii je bezplatné. Cieľom aliancie je byť komunikačnou platformou pre tému otvoreného vzdelávania na Slovensku a byť hlasom, ktorý tému otvoreného vzdelávania prináša do verejného priestoru.

Kto je členom Aliancie?

Ako sa stať členom?

Členom Aliancie sa môžete stať vyplnením nasledovnej prihlášky. Môžete si zvoliť, či chcete svoje meno zverejniť alebo nie. Budeme radi, ak ostaneme v kontakte.

K čomu sa členovia aliancie hlásia?

Členovia Aliancie sa hlásia k nasledovným myšlienkam:

 • Záleží nám, aby kvalitné vzdelanie bolo dostupné všetkým a  všade. Preto podporujeme otvorené vzdelávanie, ktoré zahŕňa otvorené vzdelávacie zdroje (angl. Open Educational Resources, OER) a otvorený prístup (angl. Open Access).
 • Otvorené vzdelávacie zdroje sú významným prostriedkom pri vytváraní vzdelanostnej spoločnosti, ktorej súčasťou je široká dostupnosť informácií a možností vzdelávania.
 • Dôležitým nástrojom pri vytváraní a opakovanom používaní vzdelávacích zdrojov sú verejné licencie, z ktorých najznámejšie sú licencie Creative Commons (pre šírenie autorských diel, predmetov chránených právami súvisiacimi s autorským právom a databáz) a GNU GPL alebo MIT (obe pre počítačové programy).
 • Verejné licencie sú plne v súlade s moderným autorským právom a slúžia ako autorom, ktorí môžu lepšie rozhodovať o použití svojich diel, tak aj širokej verejnosti v prístupe k novým zdrojom bez porušovania autorského práva.
 • Vďaka verejným licenciám a otvoreným vzdelávacím zdrojom sa môžu učitelia, žiaci, študenti, školy ale aj podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a štátne inštitúcie podieľať na využívaní a šírení otvorených vzdelávacích zdrojov. Z tohto dôvodu podporujeme, aby maximum nových vzdelávacích zdrojov bolo otvorených.
 • Otvorené vzdelávacie zdroje umožňujú učiteľom prispôsobiť si materiál pre potreby výuky a v prípade potreby ho aktualizovať, oživiť či vylepšiť. Na základe skúseností možno potom žiakov učiť, ako majú sami pracovať s digitálnym obsahom a správne citovať rôzne zdroje.
 • Štúdium nemá končiť školskou dochádzkou. Vzdelávacie zdroje z prostredia vysokých škôl sú skvelým nástrojom pre celoživotné vzdelávanie, tréningy vo firmách či školenia v treťom sektore. Odborný rast zamestnancov, globálna konkurencieschopnosť aj ekonomický rast začínajú vzdelaním. Moderné aktuálne materiály a lepší prístup k nim umožňujú ľuďom, aby neustále zlepšovali svoje vedomosti.
 • Otvorené vzdelávacie zdroje umožňujú využiť potenciál digitálnych technológií vrátane internetu a bez prekážok sprístupniť najnovšie informácie všetkým záujemcom. Podporujeme využívanie špičkových zdrojov zo zahraničia, ich preklad, zdieľanie a ďalšie šírenie.
 • Záleží nám, aby veda fungovala efektívne a posúvala spoločnosť vpred. Prostredníctvom prístupu k vedeckým publikáciám a výsledkom výskumu môžeme podporiť ďalšie bádanie, z ktorého môže profitovať celá spoločnosť.
 • Podobne ako pri otvorených dátach by verejnosť mala mať právo na opakované použitie vzdelávacích materiálov, ktorých vytvorenie bolo verejne financované, a to na akékoľvek účely. Tieto materiály prispievajú k efektívnemu využitiu nákladov z dôvodu širšieho sprístupnenia materiálu.
 • Otvorené dáta, otvorený softvér a otvorenosť všeobecne sú vo vzdelávaní a vo výskume vítané, pretože podporujú spoluprácu, učenie a neustále zlepšovanie. Aj táto oblasť je súčasťou otvoreného vzdelávania.
 • Otvorené vzdelávanie je moderné vzdelávanie. Preto sa hlásime k Aliancii pre otvorené vzdelávanie na Slovensku.