Otvorené vzdelávacie zdroje (Open Educational Resources, OER) by sme mohli definovať ako „otvorené poskytovanie vzdelávacích zdrojov prostredníctvom informačných a komunikačných technológií za účelom konzultácií, používania a spracovania komunitou užívateľov na nekomerčné použitie.“ 
Prvé globálne fórum organizované UNESCO v roku 2002.

Čo sú otvorené vzdelávacie zdroje?

Definícií otvorených vzdelávacích zdrojov je však viac. Príkladom možno uviesť zopár definícií od organizácií, ktoré sa veľkou mierou pričinili na rozvoji otvorených vzdelávacích zdrojov a ich používaní v praxi.

The William and Flora Hewlett Foundation považuje za OER výučbové, študijné a výskumné zdroje, ktoré sú súčasťou public domain alebo sprístupnené pod licenciou umožňujúcou voľné použitie a spracovanie. OER zahŕňajú ucelené kurzy, materiály využívané počas kurzov, moduly, učebnice, streamované videá, testy, software a iné nástroje, materiály a techniky smerujúce k podpore prístupu k poznaniu.”

OECD za OER považuje digitalizovaný materiál ponúkaný otvorene a slobodne pedagógom, študentom a samoštudentom na použitie a opakované použitie za účelom  výučby, štúdia a výskumu."

UNESCO pod OER rozumie vzdelávacie, študijné alebo výskumné materiály, ktoré sú súčasťou public domain alebo sprístupnené pod licenciou umožňujúcou použitie, spracovanie a distribúciu.”

Pravdepodobne najširšiu definíciu OER používa Commonwealth of Learning, v zmysle ktorej sa za OER považuje materiál ponúkaný slobodne a otvorene na použitie a spracovanie pre účely výučby, štúdia, vývoja a výskumu.“


Spoločné základné prvky sa opakujú a sú nasledovné:

  • Slobodná a otvorená forma dostupnosti materiálu.

  • Možnosť (opakovaného) použitia a spracovania materiálu.


Slobodnú a otvorenú formu je možné dosiahnuť len prostredníctvom aplikácie vhodnej licenčnej politiky, ktorá umožní realizáciu prístupu v súlade s aktuálnym stavom právnej ochrany. Dôležitá je aj technologická stránka: ak sa použijú proprietárne platformy alebo proprietárne formáty (napr. keď je vzdelávací obsah technicky naviazaný na informačný systém konkrétneho dodávateľa), nejde o OER.

Nový autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z.) upravuje výnimku týkajúcu sa vyučovania len vo veľmi limitovanom rozsahu, keďže bez súhlasu autora možno použiť  dielo len na účel názornej ukážky, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu. Otvorené vzdelávacie zdroje však v plnom rozsahu rešpektujú práva autorov, ktorí sa rozhodli šíriť svoje diela ako otvorené vzdelávacie zdroje napríklad pod licenciou Creative Commons.

Situáciu na Slovensku sa snaží riešiť Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership National Action Plan) na rok 2015: https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015

Prečo ich využívať?

Prečo by mal mať štát záujem na využívaní OER? Pretože podporujú rozvoj vzdelanostnej spoločnosti. Znižujú sa náklady pri vytváraní vzdelávacích zdrojov, zlepšuje sa flexibilita vzdelávania, vzdelávací obsah je možné kombinovať s inými zdrojmi, vylepšiť a aktualizovať.


Prečo by mali mať záujem o OER školy a vzdelávacie inštitúcie? Pretože „zdieľanie“ vzdelávacieho obsahu je vo svojej podstate dobrou vecou a v súlade so základnými tradíciami a hodnotami školstva. Sprístupňovanie kvalitného obsahu verejnosti môže slúžiť ako výborný marketingový ťah s cieľom šírenia dobrého mena, získania dodatočného financovania prostredníctvom rôznych grantov a prilákania viac študentov na internú formu štúdia.


Prečo využívajú OER jednotlivci? Pretože im dáva flexibilitu lepšie sa učiť, a to nielen počas školského štúdia, ale aj v celoživotnom vzdelávaní. Kópie materiálov, ktoré získajú, si môžu ponechať a prakticky ľubovoľne s nimi naložiť.