Otvorené vzdelávacie zdroje sa vyvíjajú už niekoľko rokov. Ide o obrovské množstvo zdrojov, ktoré môžu byť využité aj na Slovensku. Vzhľadom na ich dostupnosť a riešenie autorských práv ich môžete preložiť alebo inak prispôsobiť rôznym potrebám.

Poľsko

Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities -publikácia zameraná na vysvetlenie problematiky otvorených zdrojov vzdelávania a výziev s tým súvisiacich v prostredí Poľska.
Coalition for open education - koalícia za otvorené vzdelávanie s aktivitami v Poľsku.
Cyfrowa szkota (Digital school) -aktivity smerujúce k zvýšeniu využívania informačných a komunikačných technológií na školách. Súčasťou je tiež vytvorenie niekoľkých publikácií v elektronickom formáte dostupných pod licenciami Creative Commons.

Platforma a podporné projekty

Open Professionals Education Network - platforma poskytujúca rady a technickú pomoc všetkým subjektom zapojeným do grantovej schémy v rámci Trade Adjustment Assistance Community College & Career Training Ministerstva práce USA. Learning Resource Metadata Initiative - cieľom je vytvorenie jednotnej metadátovej štruktúry a spôsobu označovania zdrojov vzdelávania.

OER Commons - platforma s cieľom priblížiť OER širšej verejnosti, umožniť komunikáciu a vlastnú prezentáciu odborníkov z rôznych oblastí.

Literárne a slovesné diela

College Open Textbooks -je zoskupením množstva vzdelávacích neziskových a iných organizácií spolupracujúci s viac ako 200 vzdelávacími inštitúciami s cieľom zvyšovania povedomia a implementácie „otvorených“ učebníc v rámci rôznych úrovní vzdelávania.

Open Textbook Library - ide o webstránku obsahujúca množstvo publikácií členených podľa obsahového zamerania.

Siyavula - je portálom so zameraním na tvorbu učebníc pre žiakov základných a stredných škôl, kde pozitívne možno ohodnotiť primárne publikácie so zameraním na matematiku a fyziku..

CK-12 - je rozšíreným portálom v oblasti vytvárania otvorených publikácií pre použitie v rôznych oblastiach ako veda, technológie a matematika.

Prednášky a video návody

Open Yale Courses - poskytuje voľný a otvorený prístup k širokému výberu úvodných kurzov významných učiteľov a vedcov na univerzite v Yale. Cieľom projektu je rozšíriť prístup k vzdelávacím materiálom pre všetkých, ktorí požadujú kvalitné poznatky.

Khan Academy -dominujúcim prvkom sú videá a rôzne návody, ktoré smerujú k vysvetleniu problematiku modernou a zábavnou cestou.

Modulárne kurzové komponenty

Modelárne kurzové komponenty možno v najširšej definícií považovať za čiastkové oblasti, resp. témy, z ktorých je možné zostaviť špecializovaný kurz v rôznom formáte a štandarde.

Connexions -portál pozostávajúci z jednotlivých modulárnych komponentov vytváraných vo forme samostatných stránok, ktoré sú z hľadiska témy zaraďované do samostatných kategórií.
Curriki - online komunitná platformu pre zdieľanie OER materiálu a komunikáciu rôznych odborníkov. Obsahuje rozvinuté „skupiny“ vytvorené zaregistrovanými členmi, kde sa riešia konkrétne problémy užšej oblasti a veľké množstvo materiálu vo forme lekcií, príkladov a zadaní.
Wikiversity - je projektom Wikimedia Foundation založený na obdobnom princípe ako online encyklopédia Wikipedia. Súčasťou je spracovaný obsah so zameraním na OER.

Jorum - ide o jeden z najväčších repozitárov Veľkej Británie pre vyhľadávanie a zdieľanie materiálu potrebného pre vyššie vzdelanie a pre ďalšie vzdelávanie vyžadujúce rôzne zručnosti.

Vzdelávacie kurzy

MIT OpenCourseWare -Massachusetts Institute of Technology - v roku 1999 posudzoval možnosti internetu a potrebu adaptácie na odlišný spôsob prístupu a šírenia informácií. V roku 2001 rozhodli o sprístupnení svojich kurzov na internete. Z pôvodného čísla 50 kurzov v roku 2002 sa ich počet pravidelne zvyšoval na 500 kurzov v roku  2003 až po 2250 kurzov v roku 2014.

Coursera - online platforma založenú v roku 2012 s cieľom poskytovania online kurzov (MOOCs - massive open online courses). Prístup ku kurzom je založený na bezplatnom princípe s možnosťou úhrady menšieho poplatku za účelom získania overeného certifikátu pri úspešnom absolvovaní kurzu.

edX - iniciatíva Harvadskej univerzity a Massachusetts Institute of Technology, ktorý vytvorili alternatívnu platformu k vyššie uvedenej Coursere v roku 2012. Z hľadiska obsahu ide o obdobné zameranie na MOOCs kurzy dostupné širokej verejnosti.

OpenupED - ide o portál poskytujúci prístup k online kurzom (MOOCs - massive open online courses). Za jeden z úspechov možno považovať účasť Slovenskej technickej univerzity (STU) medzi partnermi celého projektu. 

Rôzne

Openculture -portál obsahujúci otvorený kultúrny a vzdelávací obsah a množstvo odkazov na ďalšie web stránky.

Webarchive - portál s cieľom archivácie obsahu vytváraného v elektronickej forme v prostredí internetu.