Otvorené vzdelávanie je filozofia o tom, ako by ľudia mali produkovať vedomosti, zdieľať ich a zhodnocovať.

Obhajcovia otvoreného vzdelávania sú presvedčení, že všetci na svete by mali mať prístup k vysoko kvalitnému vzdelaniu a vzdelávacím zdrojom a pracujú na odstránení prekážok k dosiahnutiu tohto cieľa. Medzi prekážky patria vysoké finančné náklady, zastarané materiály a právne mechanizmy, ktoré bránia spolupráci medzi vedcami a pedagógmi.

Konzorcium pre otvorené vzdelávanie (Open Education Consortium) hovorí: "Zdieľanie je pravdepodobne najzákladnejšou charakteristikou vzdelávania: vzdelávanie predpokladá výmenu znalostí, postrehov a informácií s ostatnými. Práve takto vznikajú nové vedomosti, zručnosti a nápady."

Základný prehľad o otvorenom vzdelávaní a otvorených vzdelávacích zdrojov je dostupný aj prostredníctvom publikácie Otvorené vzdelávanie.

Do pozornosti dávame aj zaujímavú publikáciu, ktorú spracoval EDUin - Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání.